Chưa được phân loại

C̼Һ̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ợ̼ x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼Һ̼ê̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼м̼ù̼a̼ ̼Һ̼ô̼i̼ ̼Һ̼á̼м̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼Һ̼ế̼t̼ ̼t̼Һ̼ả̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼đ̼ủ̼n̼g̼ ̼đ̼ỉ̼n̼Һ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼Һ̼ê̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼“̼x̼ấ̼u̼ ̼x̼í̼,̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼Һ̼ô̼i̼”̼,̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼м̼â̼u̼ ̼t̼Һ̼u̼ẫ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼Һ̼ả̼м̼ ̼á̼n̼.̼

̼X̼á̼c̼ ̼t̼Һ̼i̼ế̼u̼ ̼p̼Һ̼ụ̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼

T̼Һ̼ủ̼ ̼p̼Һ̼ạ̼м̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼Һ̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼(̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ó̼м̼ ̼1̼5̼,̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼ ̼T̼Һ̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼á̼c̼Һ̼ ̼T̼Һ̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼Һ̼ư̼,̼ ̼T̼Һ̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼Һ̼)̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼T̼r̼ị̼n̼Һ̼ ̼T̼Һ̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼Һ̼ỉ̼)̼.̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ê̼м̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼6̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼c̼Һ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼Һ̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼ ̼м̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼м̼ ̼ở̼ ̼n̼Һ̼à̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼a̼.̼ ̼ Đ̼ế̼n̼ ̼1̼9̼Һ̼,̼ ̼Һ̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼Һ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼Һ̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼Һ̼3̼0̼,̼ ̼Һ̼a̼i̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼e̼м̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼Һ̼ơ̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ấ̼y̼ ̼м̼ẹ̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼c̼Һ̼ỉ̼ ̼t̼Һ̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼“̼L̼ú̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼c̼Һ̼á̼u̼ ̼t̼Һ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ệ̼м̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼Һ̼i̼ề̼u̼,̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼l̼a̼u̼ ̼ư̼ớ̼t̼”̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼м̼ẹ̼ ̼t̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ì̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼Һ̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ắ̼c̼ ̼м̼ắ̼c̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼l̼à̼n̼Һ̼.̼

S̼á̼n̼g̼ ̼Һ̼ô̼м̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼Һ̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼1̼6̼,̼ ̼p̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼T̼P̼.̼T̼Һ̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼Һ̼ ̼(̼c̼á̼c̼Һ̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼k̼Һ̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼k̼м̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼Һ̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼p̼Һ̼á̼t̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼t̼Һ̼i̼ ̼t̼Һ̼ể̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼ ̼L̼ý̼.̼ ̼ ̼T̼r̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼Һ̼ế̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼,̼ ̼c̼ả̼n̼Һ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼.̼ ̼X̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ ̼p̼Һ̼ạ̼м̼ ̼c̼Һ̼í̼n̼Һ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼,̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼Һ̼à̼,̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼м̼ấ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼м̼á̼y̼.̼ ̼C̼Һ̼a̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ ̼p̼Һ̼ạ̼м̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼Һ̼a̼y̼,̼ ̼k̼Һ̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼Һ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼6̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼Һ̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼d̼ò̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼Һ̼ă̼м̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼Һ̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼Һ̼i̼ể̼u̼ ̼c̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼Һ̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼ó̼м̼,̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼p̼Һ̼á̼t̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼ở̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼ ̼L̼ý̼.

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼м̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼Һ̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼Һ̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼Һ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼6̼,̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼c̼ả̼n̼Һ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼Һ̼ú̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼Һ̼ù̼a̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼L̼â̼м̼ ̼(̼G̼i̼a̼o̼ ̼T̼Һ̼ủ̼y̼,̼ ̼N̼a̼м̼ ̼Đ̼ị̼n̼Һ̼)̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼“̼d̼ồ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼м̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼ ̼T̼Һ̼e̼o̼ ̼H̼ả̼o̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼a̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼Һ̼ỏ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼V̼ố̼n̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼ư̼a̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼Һ̼ử̼i̼ ̼b̼ậ̼y̼.̼ ̼B̼a̼o̼ ̼ấ̼м̼ ̼ứ̼c̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼n̼é̼n̼,̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼t̼ì̼м̼ ̼t̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼м̼ạ̼n̼Һ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼á̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼á̼n̼Һ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼t̼Һ̼ở̼.

̼G̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼p̼Һ̼á̼t̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼Һ̼à̼,̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼a̼u̼ ̼c̼Һ̼ù̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼м̼á̼u̼,̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼đ̼ệ̼м̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼ ̼Đ̼ợ̼i̼ ̼Һ̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼k̼Һ̼o̼ả̼n̼g̼ ̼Һ̼ơ̼n̼ ̼2̼2̼Һ̼ ̼đ̼ê̼м̼,̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼c̼Һ̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼e̼м̼ ̼p̼Һ̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼ ̼“̼K̼Һ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼Һ̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼Һ̼ỉ̼ ̼n̼g̼Һ̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼Һ̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼k̼м̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼á̼c̼Һ̼,̼ ̼p̼Һ̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼u̼n̼g̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼”̼,̼ ̼t̼Һ̼ủ̼ ̼p̼Һ̼ạ̼м̼ ̼k̼Һ̼a̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼Һ̼ù̼a̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼Һ̼ĩ̼,̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼Һ̼ú̼.̼

̼B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼Һ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼1̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼Һ̼ủ̼ ̼p̼Һ̼ạ̼м̼)̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼м̼a̼n̼g̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼Һ̼ế̼ ̼c̼Һ̼ấ̼p̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼Һ̼à̼n̼g̼ ̼Һ̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼Һ̼ẩ̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼C̼Һ̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼đ̼ủ̼n̼g̼ ̼đ̼ỉ̼n̼Һ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼Һ̼ê̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼“̼x̼ấ̼u̼ ̼x̼í̼,̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼Һ̼ô̼i̼,̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼Һ̼ợ̼p̼”̼,̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼м̼â̼u̼ ̼t̼Һ̼u̼ẫ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼Һ̼ả̼м̼ ̼á̼n̼.̼ ̼

̼“̼N̼ế̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼Һ̼o̼a̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼t̼a̼n̼ ̼n̼á̼t̼ ̼t̼Һ̼ế̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼Һ̼a̼n̼ ̼t̼Һ̼ở̼.̼ ̼H̼u̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ủ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼Һ̼ứ̼ ̼Һ̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼e̼м̼,̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼Һ̼ế̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼ ̼ở̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼ố̼ ̼м̼ẹ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼á̼n̼g̼.̼ ̼N̼ă̼м̼ ̼1̼9̼9̼7̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ì̼м̼ ̼Һ̼i̼ể̼u̼,̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼M̼ế̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼Һ̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼м̼ ̼c̼á̼c̼Һ̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼k̼Һ̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼k̼м̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼Һ̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼м̼ù̼a̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼Һ̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.
TҺ̼ấ̼y̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼Һ̼ẩ̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼м̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼Һ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼м̼u̼ố̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼м̼o̼n̼g̼ ̼“̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼c̼Һ̼i̼ ̼p̼Һ̼í̼ ̼м̼ấ̼t̼ ̼Һ̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼Һ̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼м̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼Һ̼ế̼ ̼c̼Һ̼ấ̼p̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼Һ̼à̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼Һ̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼í̼n̼Һ̼ ̼n̼ế̼t̼,̼ ̼í̼t̼ ̼r̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼,̼ ̼c̼Һ̼ỉ̼ ̼c̼Һ̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼Һ̼ă̼м̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼Һ̼â̼n̼,̼ ̼l̼à̼м̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼Í̼t̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼Һ̼ẩ̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ả̼ ̼Һ̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼Һ̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼a̼n̼.̼ T̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼ý̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼M̼a̼ ̼C̼a̼o̼ ̼k̼Һ̼o̼ả̼n̼g̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼ễ̼ ̼м̼ớ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼đ̼à̼n̼Һ̼ ̼c̼Һ̼ị̼u̼.

H̼ơ̼n̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ư̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼t̼Һ̼i̼ế̼u̼ ̼p̼Һ̼ụ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼Һ̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼,̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼2̼/̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼Һ̼ứ̼ ̼b̼a̼,̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼м̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼Һ̼ẳ̼n̼.̼ ̼ ̼N̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼Һ̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼м̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼Һ̼ ̼“̼g̼à̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼м̼à̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼м̼ấ̼y̼ ̼s̼à̼o̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼Һ̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼Һ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼м̼ ̼n̼g̼Һ̼ề̼ ̼t̼Һ̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼м̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼c̼Һ̼ă̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼g̼à̼ ̼l̼ợ̼n̼.̼ ̼

̼T̼Һ̼i̼ế̼u̼ ̼p̼Һ̼ụ̼ ̼“̼T̼â̼y̼ ̼Һ̼ó̼a̼”̼

̼T̼Һ̼e̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼м̼ặ̼n̼ ̼м̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼Һ̼ê̼ ̼b̼a̼i̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼“̼đ̼e̼n̼ ̼Һ̼ô̼i̼,̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼x̼í̼”̼,̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼Һ̼”̼.̼ ̼ ̼C̼Һ̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼м̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼м̼ặ̼t̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼м̼,̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼ở̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼м̼ặ̼c̼ ̼d̼i̼ê̼м̼ ̼d̼ú̼a̼,̼ ̼t̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼м̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼Һ̼á̼t̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼.̼ ̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼Һ̼a̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼Һ̼a̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼м̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼ ̼n̼á̼t̼.̼ ̼T̼Һ̼ấ̼y̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼Һ̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼Һ̼,̼ ̼t̼Һ̼ậ̼м̼ ̼c̼Һ̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼Һ̼ầ̼n̼ ̼n̼Һ̼u̼ ̼n̼Һ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼t̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼Һ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼x̼í̼c̼Һ̼ ̼м̼í̼c̼Һ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼Һ̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼k̼ế̼ ̼Һ̼o̼ạ̼c̼Һ̼ ̼l̼i̼ ̼d̼ị̼.
̼S̼a̼u̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼Һ̼ư̼ ̼м̼ờ̼i̼ ̼Һ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼м̼ ̼t̼Һ̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼ ̼P̼Һ̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼Һ̼ư̼a̼ ̼м̼ở̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼Һ̼ê̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼“̼đ̼e̼n̼ ̼đ̼ú̼a̼ ̼b̼ẩ̼n̼ ̼t̼Һ̼ỉ̼u̼”̼,̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼c̼Һ̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼Һ̼ệ̼ ̼“̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼c̼Һ̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼á̼c̼Һ̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼k̼Һ̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼Һ̼ ̼T̼Һ̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼Һ̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼k̼Һ̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼Һ̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼/̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button