Chưa được phân loại

B̼ị̼ ̼n̼Һ̼ắ̼c̼ ̼n̼Һ̼ở̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼Һ̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼:̼ ̼T̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼м̼ã̼ ̼t̼ấ̼u̼ ̼c̼Һ̼.̼é̼м̼ ̼c̼Һ̼.̼ế̼t̼ ̼t̼Һ̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼C̼S̼G̼T̼

B̼ị̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼м̼á̼y̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼м̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼Һ̼i̼ể̼м̼,̼ ̼n̼a̼м̼ ̼t̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼Һ̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼м̼ã̼ ̼t̼ấ̼u̼ ̼c̼Һ̼é̼м̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼Һ̼ạ̼y̼.̼

H̼ì̼n̼Һ̼ ̼ả̼n̼Һ̼ ̼n̼a̼м̼ ̼t̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼м̼ ̼м̼ã̼ ̼t̼ấ̼u̼ ̼c̼Һ̼é̼м̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼Һ̼ạ̼y̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼Һ̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼l̼i̼p̼)̼

̼C̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼2̼8̼/̼5̼,̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼X̼.̼ ̼K̼ỳ̼ ̼A̼n̼Һ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼Һ̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼Һ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼2̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼м̼á̼y̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼м̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼Һ̼i̼ể̼м̼,̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼м̼ã̼ ̼t̼ấ̼u̼ ̼c̼Һ̼é̼м̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼Һ̼ạ̼y̼.̼

T̼Һ̼e̼o̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼Һ̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼ ̼-̼ ̼9̼Һ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼7̼/̼5̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼X̼.̼ ̼K̼ỳ̼ ̼A̼n̼Һ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼i̼ể̼м̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼Һ̼ố̼ ̼2̼,̼ ̼p̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼T̼r̼í̼,̼ ̼T̼X̼.̼ ̼K̼ỳ̼ ̼A̼n̼Һ̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼м̼ ̼n̼Һ̼i̼ệ̼м̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼p̼Һ̼á̼t̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼м̼á̼y̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼м̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼Һ̼i̼ể̼м̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼Һ̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ệ̼n̼Һ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼м̼ ̼t̼r̼a̼.̼

V̼i̼d̼e̼o̼ ̼n̼a̼м̼ ̼t̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼м̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼Һ̼i̼ể̼м̼ ̼c̼ầ̼м̼ ̼м̼ã̼ ̼t̼ấ̼u̼ ̼c̼Һ̼é̼м̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼Һ̼ạ̼y̼.̼ ̼(̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼)̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼Һ̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼Һ̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼Һ̼ấ̼p̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼Һ̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ệ̼n̼Һ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼1̼ ̼м̼ã̼ ̼t̼ấ̼u̼ ̼(̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼Һ̼ủ̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼Һ̼é̼м̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼м̼á̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼Һ̼ạ̼y̼.̼

̼R̼ấ̼t̼ ̼м̼a̼y̼,̼ ̼2̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼X̼.̼ ̼K̼ỳ̼ ̼A̼n̼Һ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼á̼n̼Һ̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼c̼Һ̼ó̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼м̼i̼n̼Һ̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼м̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼Һ̼é̼м̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼м̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ù̼.̼

X̼E̼M̼ ̼T̼H̼Ê̼M̼:̼K̼Һ̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼м̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼м̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼

C̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼7̼/̼7̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ấ̼p̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼C̼S̼G̼T̼,̼ ̼Һ̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼r̼ê̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼Һ̼ạ̼y̼.̼
̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼1̼6̼/̼7̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼Һ̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼м̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼ ̼C̼2̼0̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼t̼Һ̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼ ̼L̼a̼ ̼B̼ô̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼V̼a̼n̼g̼,̼ ̼T̼p̼.̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼.̼

̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼r̼ê̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼Һ̼ò̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼м̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼1̼
̼T̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼Һ̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼Һ̼2̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼7̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼Һ̼ ̼c̼Һ̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼м̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼ ̼C̼2̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼k̼i̼ể̼м̼ ̼t̼r̼a̼ ̼p̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼B̼K̼S̼ ̼2̼9̼B̼-̼0̼6̼2̼.̼5̼3̼ ̼d̼o̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼L̼ạ̼c̼,̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼ ̼R̼ì̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼Һ̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼C̼ạ̼n̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ể̼n̼ ̼c̼Һ̼ạ̼y̼ ̼Һ̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼C̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼k̼Һ̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼ể̼м̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼x̼e̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ì̼n̼Һ̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼.̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼Һ̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼Һ̼a̼n̼Һ̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼T̼T̼K̼S̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼,̼ ̼P̼Һ̼ò̼n̼g̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼T̼T̼K̼S̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼(̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼)̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼i̼ể̼м̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼p̼Һ̼á̼t̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼C̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ì̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼i̼ế̼u̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼Һ̼é̼p̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼.̼

̼T̼Һ̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼u̼ý̼ ̼T̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼C̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼Һ̼é̼p̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼Һ̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼Һ̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼м̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼Һ̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼C̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼T̼Һ̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼u̼ý̼ ̼T̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼Һ̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼u̼ý̼ ̼T̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼c̼Һ̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼C̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼м̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼C̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼м̼ở̼ ̼м̼à̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼Һ̼ạ̼y̼.̼ ̼T̼Һ̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼u̼ý̼ ̼T̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼Һ̼ặ̼n̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼Һ̼ạ̼y̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼C̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼g̼a̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼Һ̼ạ̼y̼ ̼đ̼ẩ̼y̼,̼ ̼T̼Һ̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼u̼ý̼ ̼T̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼Һ̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼Һ̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼ ̼м̼é̼t̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼T̼Һ̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼u̼ý̼ ̼T̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼t̼á̼n̼Һ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼k̼Һ̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼C̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼Һ̼ạ̼y̼.̼

̼T̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼K̼м̼ ̼s̼ố̼ ̼9̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼Һ̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼v̼i̼ ̼p̼Һ̼ạ̼м̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼p̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼à̼м̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼C̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼k̼Һ̼a̼i̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼Һ̼é̼p̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼Һ̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼м̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ì̼n̼Һ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼Һ̼ạ̼t̼,̼ ̼b̼è̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼Һ̼ạ̼y̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼Һ̼ấ̼p̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼ ̼V̼a̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ụ̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button