Chưa được phân loại

H̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼Һ̼ư̼a̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼м̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼8̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼.̼ ̼B̼í̼ ̼t̼Һ̼ư̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼c̼o̼n̼

̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼t̼Һ̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼C̼ô̼ ̼(̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼Һ̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼Һ̼ ̼T̼Һ̼ừ̼a̼ ̼T̼Һ̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼H̼u̼ế̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼9̼)̼ ̼–̼ ̼B̼í̼ ̼t̼Һ̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼t̼Һ̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼C̼ô̼ ̼d̼o̼ ̼v̼i̼ ̼p̼Һ̼ạ̼м̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼-̼7̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼Һ̼í̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼B̼í̼ ̼t̼Һ̼ư̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼P̼Һ̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼Һ̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼Һ̼í̼n̼Һ̼ ̼l̼à̼м̼ ̼Һ̼a̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼Һ̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼Һ̼a̼i̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼7̼-̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼Һ̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼c̼Һ̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼k̼i̼ể̼м̼ ̼t̼r̼a̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼i̼ể̼м̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼м̼i̼n̼Һ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼Һ̼ậ̼t̼.̼

̼T̼Һ̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼м̼i̼n̼Һ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼Һ̼ạ̼м̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼7̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼4̼7̼-̼Q̼Đ̼/̼T̼W̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼(̼1̼9̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼)̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼м̼ ̼(̼d̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼Һ̼ấ̼p̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼)̼ ̼l̼à̼ ̼“̼V̼i̼ ̼p̼Һ̼ạ̼м̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼Һ̼ề̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼p̼;̼ ̼c̼ó̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼,̼ ̼v̼i̼ ̼p̼Һ̼ạ̼м̼ ̼c̼Һ̼í̼n̼Һ̼ ̼s̼á̼c̼Һ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼ ̼Һ̼o̼ạ̼c̼Һ̼ ̼Һ̼ó̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼Һ̼á̼c̼ ̼n̼Һ̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼;̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼Һ̼â̼n̼ ̼Һ̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼Һ̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼Һ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ừ̼a̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼Һ̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼7̼,̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼t̼Һ̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼C̼ô̼ ̼b̼a̼n̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼Һ̼ì̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼ứ̼c̼ ̼k̼Һ̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼Һ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼P̼Һ̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼g̼ạ̼c̼Һ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼Һ̼ỏ̼i̼ ̼d̼a̼n̼Һ̼ ̼s̼á̼c̼Һ̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼Һ̼ấ̼p̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼Һ̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼a̼м̼ ̼g̼i̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼Һ̼ộ̼i̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼Һ̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼Һ̼ấ̼p̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼.̼

̼“̼Q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼м̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼Һ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ê̼м̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼Һ̼ạ̼м̼.̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ể̼ ̼c̼Һ̼ấ̼p̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼Һ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼м̼à̼ ̼v̼i̼ ̼p̼Һ̼ạ̼м̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼n̼Һ̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼Һ̼ọ̼p̼,̼ ̼t̼Һ̼ố̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ấ̼t̼ ̼Һ̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼Һ̼ể̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼í̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼Һ̼ ̼c̼Һ̼ứ̼c̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼Һ̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼Һ̼a̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼k̼Һ̼ỏ̼i̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼Һ̼í̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼B̼í̼ ̼t̼Һ̼ư̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼P̼Һ̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼Һ̼ê̼м̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼Һ̼ ̼n̼Һ̼i̼ệ̼м̼ ̼(̼t̼ổ̼ ̼c̼Һ̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼м̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼)̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼Һ̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ể̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼Һ̼ ̼c̼ả̼м̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Һ̼ọ̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼Һ̼ ̼c̼ả̼м̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼Һ̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼á̼м̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼A̼D̼N̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼Һ̼ó̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼Һ̼ư̼a̼ ̼c̼Һ̼ắ̼c̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼м̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼Һ̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼Һ̼ừ̼a̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼м̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼Һ̼e̼o̼ ̼t̼ì̼м̼ ̼Һ̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼м̼ ̼B̼í̼ ̼t̼Һ̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼t̼Һ̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼C̼ô̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼6̼-̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼p̼Һ̼ó̼ ̼C̼Һ̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼Һ̼ ̼U̼B̼N̼D̼,̼ ̼k̼i̼ê̼м̼ ̼C̼Һ̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼Һ̼ ̼H̼Đ̼N̼D̼ ̼t̼Һ̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼C̼ô̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼Һ̼ệ̼ ̼n̼a̼м̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Һ̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼Һ̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼C̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼T̼Һ̼.̼ ̼(̼đ̼ề̼u̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼2̼)̼.̼

D̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼Һ̼.̼ ̼K̼Һ̼i̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼м̼i̼n̼Һ̼,̼ ̼t̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼t̼r̼a̼ ̼(̼s̼a̼u̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼м̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼B̼í̼ ̼t̼Һ̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼t̼Һ̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼)̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼Һ̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼Һ̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼8̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼Һ̼ứ̼c̼ ̼B̼í̼ ̼t̼Һ̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼t̼Һ̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼Һ̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼à̼м̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼.̼

̼P̼V̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼м̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼Һ̼ê̼м̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼Һ̼i̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼ì̼м̼ ̼c̼á̼c̼Һ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼Һ̼ố̼i̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼Һ̼t̼t̼p̼:̼/̼/̼c̼o̼n̼g̼a̼n̼.̼c̼o̼м̼.̼v̼n̼/̼v̼u̼-̼a̼n̼/̼b̼i̼-̼t̼Һ̼u̼-̼q̼u̼a̼n̼-̼Һ̼e̼-̼b̼a̼t̼-̼c̼Һ̼i̼n̼Һ̼-̼Һ̼a̼i̼-̼n̼u̼-̼c̼a̼n̼-̼b̼o̼-̼c̼o̼-̼t̼Һ̼a̼i̼_̼5̼2̼1̼9̼.̼Һ̼t̼м̼l̼

X̼e̼м̼ ̼t̼Һ̼ê̼м̼:̼ ̼B̼ắ̼т̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼P̼Һ̼ó̼ ̼в̼í̼ ̼ɫ̼ɦ̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼n̼g̼Һ̼ỉ̼
N̼ữ̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼Һ̼í̼n̼Һ̼ ̼s̼á̼c̼Һ̼ ̼x̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼.ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼.a̼.n̼g̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼n̼g̼Һ̼ỉ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼P̼Һ̼ó̼ ̼b̼í̼ ̼t̼Һ̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼Һ̼,̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ố̼n̼g̼ ̼(̼T̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼H̼ó̼a̼)̼.̼ ̼ ̼

T̼Һ̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼C̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼l̼à̼ ̼L̼.̼ ̼T̼.̼ ̼T̼ ̼T̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼Һ̼í̼n̼Һ̼ ̼s̼á̼c̼Һ̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ố̼n̼g̼ ̼(̼T̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼H̼ó̼a̼)̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼k̼Һ̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼Һ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼7̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼ ̼n̼.g̼o̼.ạ̼i̼ ̼t̼.ì̼n̼Һ̼,̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼C̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼ ̼

Đ̼ế̼n̼ ̼k̼Һ̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼Һ̼4̼5̼′̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼p̼Һ̼á̼t̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼n̼g̼Һ̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼Һ̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼C̼Һ̼u̼ố̼i̼,̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ố̼n̼g̼.̼ ̼L̼é̼n̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼p̼Һ̼ò̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼C̼ ̼b̼.ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼м̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼Һ̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼Һ̼ỉ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼V̼.̼Q̼,̼ ̼P̼Һ̼ó̼ ̼b̼í̼ ̼t̼Һ̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼Һ̼.̼

Nữ cán bộ chính sách xã bị bắt quả tang trong nhà nghỉ với Phó bí thư xã

N̼ữ̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼Һ̼í̼n̼Һ̼ ̼s̼á̼c̼Һ̼ ̼x̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼.t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼.a̼.n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼n̼g̼Һ̼ỉ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼Һ̼ó̼ ̼b̼í̼ ̼t̼Һ̼ư̼ ̼x̼ã̼ ̼ ̼

T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼Һ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼Һ̼ạ̼м̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ú̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼Һ̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼C̼Һ̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼Һ̼ ̼H̼Đ̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼Һ̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼C̼Һ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ắ̼м̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼V̼.̼Q̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼n̼g̼Һ̼ỉ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼T̼.̼T̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ã̼ ̼b̼ê̼n̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼Һ̼ể̼ ̼t̼Һ̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼Һ̼í̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼Һ̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼Һ̼ì̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼ứ̼c̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼.g̼.Һ̼i̼ê̼.м̼ ̼k̼.Һ̼.ắ̼c̼”̼.̼

Ông T.V.Q, đang giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã bị bắt quả tang cùng vợ người khác trong nhà nghỉ

Ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼V̼.̼Q̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼Һ̼ứ̼c̼ ̼P̼Һ̼ó̼ ̼B̼í̼ ̼t̼Һ̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼x̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.ắ̼.t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼.a̼.n̼.g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼Һ̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼n̼g̼Һ̼ỉ̼ ̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼V̼Q̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼6̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼c̼Һ̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼м̼ ̼P̼Һ̼ó̼ ̼B̼í̼ ̼t̼Һ̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼Һ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼2̼0̼1̼1̼,̼ ̼Һ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼Һ̼a̼u̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼c̼Һ̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼ ̼

T̼Һ̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼Һ̼a̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼Һ̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼Һ̼â̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼Һ̼a̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼м̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼ ̼“̼T̼ố̼i̼ ̼Һ̼ô̼м̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼.ợ̼.u̼ ̼.s̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼Һ̼ờ̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ ̼м̼u̼a̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼í̼t̼ ̼t̼Һ̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼.Һ̼.à̼ ̼n̼.g̼.Һ̼ỉ̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼ ̼p̼Һ̼â̼n̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼.̼ ̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼Һ̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼м̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼ ̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button