Chưa được phân loại

t̼i̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼0̼9̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼P̼Һ̼ù̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼Һ̼a̼n̼Һ̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼u̼ỷ̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼Һ̼í̼n̼Һ̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼Һ̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼â̼м̼ ̼b̼ệ̼n̼Һ̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼

ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ừ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ả̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ệ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ă̼ᴍ̼ ̼s̼ó̼ᴄ̼ ̼s̼ứ̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ỏ̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼á̼ɴ̼ ̼ʙ̼ộ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼Đ̼ạ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ư̼ớ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ù̼ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼–̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ê̼ɴ̼ ̼Ủ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼ɴ̼ ̼ʙ̼ộ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼í̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ị̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ê̼ɴ̼ ̼ʙ̼ộ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ư̼ở̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ộ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ò̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼ᴛ̼ừ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ầ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ú̼ᴄ̼ ̼𝟹̼ʜ̼𝟺̼𝟻̼ ̼s̼á̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼𝟷̼𝟷̼-̼𝟿̼ ̼ᴛ̼ạ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼à̼ ̼ʀ̼ɪ̼ê̼ɴ̼ɢ̼ ̼ở̼ ̼ʜ̼à̼ ̼ɴ̼ộ̼ɪ̼.̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ừ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ả̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ệ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ă̼ᴍ̼ ̼s̼ó̼ᴄ̼ ̼s̼ứ̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ỏ̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼á̼ɴ̼ ̼ʙ̼ộ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼Đ̼ạ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ư̼ớ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ù̼ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼–̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ê̼ɴ̼ ̼Ủ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼ɴ̼ ̼ʙ̼ộ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼í̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ị̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ê̼ɴ̼ ̼ʙ̼ộ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ư̼ở̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ộ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ò̼ɴ̼ɢ̼ ̼–̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴍ̼ộ̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ờ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʟ̼â̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ệ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴍ̼ặ̼ᴄ̼ ̼ᴅ̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼Đ̼ả̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼à̼ ̼ɴ̼ư̼ớ̼ᴄ̼,̼ ̼ᴛ̼ậ̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ể̼ ̼ᴄ̼á̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼á̼ᴏ̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼ʙ̼á̼ᴄ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ᴛ̼ậ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ứ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ữ̼ᴀ̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼đ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ế̼ᴛ̼ ̼ʟ̼ò̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ă̼ᴍ̼ ̼s̼ó̼ᴄ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ệ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ặ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼s̼ứ̼ᴄ̼ ̼ʏ̼ế̼ᴜ̼,̼ ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ã̼ ̼ᴛ̼ừ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ầ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼à̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ồ̼ɪ̼ ̼𝟹̼ʜ̼𝟺̼𝟻̼ ̼ɴ̼ɢ̼à̼ʏ̼ ̼𝟷̼𝟷̼-̼𝟿̼ ̼ᴛ̼ạ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼à̼ ̼ʀ̼ɪ̼ê̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ố̼ ̼𝟷̼𝟶̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼õ̼ ̼𝟿̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ễ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ậ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼Đ̼ì̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼à̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ố̼ ̼ʜ̼à̼ ̼ɴ̼ộ̼ɪ̼.̼

̼ʟ̼ễ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ế̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʟ̼ễ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼đ̼ɪ̼ệ̼ᴜ̼,̼ ̼ʟ̼ễ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼á̼ɴ̼ɢ̼ ̼Đ̼ạ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ư̼ớ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ù̼ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼á̼ᴏ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼.̼

̼Đ̼ạ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ư̼ớ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ù̼ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼à̼ʏ̼ ̼𝟸̼-̼𝟸̼-̼𝟷̼𝟿̼𝟺̼𝟿̼ ̼ᴛ̼ạ̼ɪ̼ ̼x̼ã̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ạ̼ᴄ̼ʜ̼ ̼Đ̼à̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ệ̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ê̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴛ̼ỉ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ĩ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ú̼ᴄ̼.̼ ̼Ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼à̼ ̼Ủ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼Đ̼ả̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ó̼ᴀ̼ ̼ɪ̼x̼,̼ ̼x̼,̼ ̼x̼ɪ̼;̼ ̼Ủ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼ɴ̼ ̼ʙ̼ộ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼í̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ị̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ó̼ᴀ̼ ̼x̼,̼ ̼x̼ɪ̼;̼ ̼Đ̼ạ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ể̼ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ộ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ó̼ᴀ̼ ̼x̼ɪ̼,̼ ̼x̼ɪ̼ɪ̼,̼ ̼x̼ɪ̼ɪ̼ɪ̼.̼ ̼Ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼â̼ɴ̼ ̼ʜ̼à̼ᴍ̼ ̼Đ̼ạ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ư̼ớ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼á̼ɴ̼ɢ̼ ̼𝟽̼-̼𝟸̼𝟶̼𝟶̼𝟽̼.̼

̼Đ̼ạ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ư̼ớ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ù̼ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼à̼ ̼ᴠ̼ị̼ ̼ᴛ̼ư̼ớ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ư̼ở̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼à̼ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ế̼ɴ̼ ̼đ̼ấ̼ᴜ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ộ̼ᴄ̼ ̼đ̼ờ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ệ̼ᴘ̼ ̼ᴄ̼ủ̼ᴀ̼ ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼à̼ ̼ᴍ̼ộ̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ấ̼ᴍ̼ ̼ɢ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼á̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ề̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ầ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ế̼ɴ̼ ̼đ̼ấ̼ᴜ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ũ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ê̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ư̼ờ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ý̼ ̼ᴄ̼ʜ̼í̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ị̼ ̼ʟ̼ự̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ư̼ơ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ê̼ɴ̼.̼

̼ɴ̼ă̼ᴍ̼ ̼𝟷̼𝟿̼𝟼̼𝟽̼,̼ ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ậ̼ᴘ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼â̼ɴ̼ ̼đ̼ộ̼ɪ̼.̼ ̼ᴍ̼ộ̼ᴛ̼ ̼ɴ̼ă̼ᴍ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼đ̼ứ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼à̼ᴏ̼ ̼ʜ̼à̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ũ̼ ̼ᴄ̼ủ̼ᴀ̼ ̼Đ̼ả̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ộ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ả̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ệ̼ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼.̼

̼ɴ̼ă̼ᴍ̼ ̼𝟷̼𝟿̼𝟽̼𝟷̼,̼ ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ê̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ệ̼ᴜ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ù̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ự̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ư̼ợ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ũ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼ᴅ̼â̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ì̼ ̼ᴛ̼ʜ̼à̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼í̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ế̼ɴ̼ ̼đ̼ấ̼ᴜ̼.̼


̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ê̼ɴ̼ ̼ʙ̼ộ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ư̼ở̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ộ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ò̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ệ̼ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ù̼ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼(̼ᴘ̼ʜ̼ả̼ɪ̼)̼ ̼ᴛ̼ạ̼ɪ̼ ̼đ̼ố̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ạ̼ɪ̼ ̼s̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ʀ̼ɪ̼-̼ʟ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼à̼ʏ̼ ̼𝟸̼𝟶̼𝟷̼𝟷̼ ̼–̼ ̼Ả̼ɴ̼ʜ̼:̼ ̼ᴀ̼ғ̼ᴘ̼

̼ᴛ̼ʜ̼á̼ɴ̼ɢ̼ ̼𝟷̼𝟶̼-̼𝟷̼𝟿̼𝟽̼𝟷̼ ̼đ̼ế̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼á̼ɴ̼ɢ̼ ̼𝟼̼-̼𝟷̼𝟿̼𝟽̼𝟸̼,̼ ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ử̼ ̼đ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ọ̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ạ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ư̼ờ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ụ̼ᴄ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼â̼ɴ̼ ̼𝟷̼.̼

̼ᴛ̼ừ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼á̼ɴ̼ɢ̼ ̼𝟽̼-̼𝟷̼𝟿̼𝟽̼𝟸̼ ̼đ̼ế̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼á̼ɴ̼ɢ̼ ̼𝟷̼𝟸̼-̼𝟷̼𝟿̼𝟽̼𝟼̼,̼ ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼à̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ể̼ᴜ̼ ̼đ̼ᴏ̼à̼ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ó̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ể̼ᴜ̼ ̼đ̼ᴏ̼à̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ư̼ở̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ể̼ᴜ̼ ̼đ̼ᴏ̼à̼ɴ̼ ̼𝟿̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ᴏ̼à̼ɴ̼ ̼𝟼̼𝟺̼,̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ᴏ̼à̼ɴ̼ ̼𝟹̼𝟸̼𝟶̼ ̼ʙ̼,̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼đ̼ó̼ ̼ʟ̼à̼ ̼ʜ̼ọ̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼ɴ̼ ̼đ̼à̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ạ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ạ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ọ̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ệ̼ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼â̼ɴ̼ ̼s̼ự̼.̼

̼ᴛ̼ừ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼á̼ɴ̼ɢ̼ ̼𝟷̼𝟸̼-̼𝟷̼𝟿̼𝟽̼𝟼̼ ̼đ̼ế̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼á̼ɴ̼ɢ̼ ̼𝟺̼-̼𝟷̼𝟿̼𝟽̼𝟿̼,̼ ̼ʟ̼à̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ư̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ư̼ở̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ᴏ̼à̼ɴ̼ ̼𝟼̼𝟺̼,̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ᴏ̼à̼ɴ̼ ̼𝟹̼𝟸̼𝟶̼ʙ̼,̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼đ̼ó̼ ̼ʟ̼à̼ ̼ʜ̼ọ̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ă̼ɴ̼ ̼ʜ̼ó̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ạ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ư̼ờ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ă̼ɴ̼ ̼ʜ̼ó̼ᴀ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼â̼ɴ̼ ̼đ̼ᴏ̼à̼ɴ̼ ̼𝟷̼.̼

̼ᴛ̼ừ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼á̼ɴ̼ɢ̼ ̼𝟻̼-̼𝟷̼𝟿̼𝟽̼𝟿̼ ̼đ̼ế̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼á̼ɴ̼ɢ̼ ̼𝟷̼𝟸̼-̼𝟷̼𝟿̼𝟾̼𝟹̼,̼ ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼à̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ó̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ᴏ̼à̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ư̼ở̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼đ̼ó̼ ̼ʟ̼à̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ᴏ̼à̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ư̼ở̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ᴏ̼à̼ɴ̼ ̼𝟼̼𝟺̼,̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ᴏ̼à̼ɴ̼ ̼𝟹̼𝟸̼𝟶̼ʙ̼.̼

̼ɴ̼ă̼ᴍ̼ ̼𝟷̼𝟿̼𝟾̼𝟹̼,̼ ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ử̼ ̼đ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ọ̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ạ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ọ̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ệ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ự̼ᴄ̼ ̼ʜ̼à̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ê̼ɴ̼ ̼x̼ô̼.̼

̼ᴛ̼ʜ̼á̼ɴ̼ɢ̼ ̼𝟷̼𝟸̼-̼𝟷̼𝟿̼𝟾̼𝟹̼ ̼đ̼ế̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼á̼ɴ̼ɢ̼ ̼𝟾̼-̼𝟷̼𝟿̼𝟾̼𝟼̼,̼ ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼à̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ó̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ᴏ̼à̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ư̼ở̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ê̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ư̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ư̼ở̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ᴏ̼à̼ɴ̼ ̼𝟹̼𝟿̼𝟶̼,̼ ̼ǫ̼ᴜ̼â̼ɴ̼ ̼đ̼ᴏ̼à̼ɴ̼ ̼𝟷̼.̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼đ̼ó̼ ̼ʟ̼à̼ ̼ʜ̼ọ̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼ɴ̼ ̼ʜ̼ọ̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ế̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ạ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ư̼ờ̼ɴ̼ɢ̼ ̼Đ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ạ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ữ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼â̼ɴ̼ ̼s̼ự̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼ʜ̼ọ̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ệ̼ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼â̼ɴ̼ ̼s̼ự̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ấ̼ᴘ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ó̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ɪ̼ɪ̼.̼

̼ᴛ̼ừ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼á̼ɴ̼ɢ̼ ̼𝟿̼-̼𝟷̼𝟿̼𝟾̼𝟼̼ ̼đ̼ế̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼á̼ɴ̼ɢ̼ ̼𝟽̼-̼𝟷̼𝟿̼𝟾̼𝟿̼,̼ ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼à̼ ̼Đ̼ả̼ɴ̼ɢ̼ ̼ủ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼ɴ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ó̼ ̼ʙ̼í̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ư̼ ̼Đ̼ả̼ɴ̼ɢ̼ ̼ủ̼ʏ̼ ̼ʀ̼ồ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ụ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼á̼ᴄ̼ʜ̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ᴏ̼à̼ɴ̼ ̼𝟹̼𝟿̼𝟶̼,̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼đ̼ó̼ ̼ʟ̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ᴏ̼à̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ư̼ở̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ᴏ̼à̼ɴ̼ ̼𝟹̼𝟿̼𝟶̼,̼ ̼ǫ̼ᴜ̼â̼ɴ̼ ̼đ̼ᴏ̼à̼ɴ̼ ̼𝟷̼.̼

̼ᴛ̼ừ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼á̼ɴ̼ɢ̼ ̼𝟾̼-̼𝟷̼𝟿̼𝟾̼𝟾̼ ̼đ̼ế̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼á̼ɴ̼ɢ̼ ̼𝟽̼-̼𝟷̼𝟿̼𝟾̼𝟿̼,̼ ̼ʟ̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ᴏ̼à̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ư̼ở̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ᴏ̼à̼ɴ̼ ̼𝟹̼𝟷̼𝟸̼,̼ ̼ǫ̼ᴜ̼â̼ɴ̼ ̼đ̼ᴏ̼à̼ɴ̼ ̼𝟷̼,̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼đ̼ó̼ ̼ʜ̼ọ̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ế̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ạ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ọ̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ệ̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ỹ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ậ̼ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼â̼ɴ̼ ̼s̼ự̼.̼

̼ᴛ̼ừ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼á̼ɴ̼ɢ̼ ̼𝟾̼-̼𝟷̼𝟿̼𝟾̼𝟿̼ ̼đ̼ế̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼á̼ɴ̼ɢ̼ ̼𝟷̼-̼𝟷̼𝟿̼𝟿̼𝟷̼,̼ ̼ʟ̼à̼ ̼ʜ̼ọ̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼ɴ̼ ̼ʜ̼ọ̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ệ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ô̼ʀ̼ô̼s̼ɪ̼ʟ̼ố̼ᴘ̼,̼ ̼ʙ̼ộ̼ ̼ᴛ̼ổ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ư̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ê̼ɴ̼ ̼x̼ô̼,̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼đ̼ó̼ ̼ʟ̼à̼ ̼ʜ̼ọ̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ạ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ọ̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ệ̼ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼â̼ɴ̼ ̼s̼ự̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ấ̼ᴘ̼.̼


̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ê̼ɴ̼ ̼ʙ̼ộ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ư̼ở̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ù̼ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼á̼ᴛ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ể̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ả̼ ̼ʟ̼ờ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼á̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼â̼ᴜ̼ ̼ʜ̼ỏ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ạ̼ɪ̼ ̼Đ̼ố̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ạ̼ɪ̼ ̼s̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ʀ̼ɪ̼-̼ʟ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ă̼ᴍ̼ ̼𝟸̼𝟶̼𝟷̼𝟷̼ ̼–̼ ̼Ả̼ɴ̼ʜ̼:̼ ̼ᴀ̼ғ̼ᴘ̼

̼ɴ̼ă̼ᴍ̼ ̼𝟷̼𝟿̼𝟿̼𝟷̼ ̼đ̼ế̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼á̼ɴ̼ɢ̼ ̼𝟾̼-̼𝟷̼𝟿̼𝟿̼𝟹̼,̼ ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼à̼ ̼ʟ̼à̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ư̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ư̼ở̼ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼â̼ɴ̼ ̼đ̼ᴏ̼à̼ɴ̼ ̼𝟷̼,̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼đ̼ó̼ ̼ʟ̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ᴏ̼à̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ư̼ở̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ᴏ̼à̼ɴ̼ ̼𝟹̼𝟷̼𝟸̼,̼ ̼ǫ̼ᴜ̼â̼ɴ̼ ̼đ̼ᴏ̼à̼ɴ̼ ̼𝟷̼.̼

̼ᴛ̼ʜ̼á̼ɴ̼ɢ̼ ̼𝟿̼-̼𝟷̼𝟿̼𝟿̼𝟹̼ ̼đ̼ế̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼á̼ɴ̼ɢ̼ ̼𝟷̼-̼𝟷̼𝟿̼𝟿̼𝟾̼,̼ ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼à̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ó̼ ̼ᴄ̼ụ̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ư̼ở̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ồ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ụ̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ư̼ở̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ụ̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼á̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ế̼ɴ̼ ̼–̼ ̼ʙ̼ộ̼ ̼ᴛ̼ổ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ư̼ᴜ̼,̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼đ̼ó̼ ̼ʜ̼ọ̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼í̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ị̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ấ̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ạ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ọ̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ệ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼í̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ị̼ ̼–̼ ̼ǫ̼ᴜ̼â̼ɴ̼ ̼s̼ự̼.̼

̼ᴛ̼ừ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼á̼ɴ̼ɢ̼ ̼𝟸̼-̼𝟷̼𝟿̼𝟿̼𝟾̼ ̼đ̼ế̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼á̼ɴ̼ɢ̼ ̼𝟻̼-̼𝟸̼𝟶̼𝟶̼𝟷̼,̼ ̼ʟ̼à̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ó̼ ̼ʙ̼í̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ư̼ ̼Đ̼ả̼ɴ̼ɢ̼ ̼ủ̼ʏ̼,̼ ̼ᴛ̼ư̼ ̼ʟ̼ệ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼â̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼𝟷̼.̼ ̼ᴛ̼ạ̼ɪ̼ ̼Đ̼ạ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ộ̼ɪ̼ ̼đ̼ạ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ể̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼à̼ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ầ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ứ̼ ̼ɪ̼x̼ ̼ᴄ̼ủ̼ᴀ̼ ̼Đ̼ả̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ầ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼à̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ấ̼ᴘ̼ ̼ʜ̼à̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼Đ̼ả̼ɴ̼ɢ̼.̼

̼ᴛ̼ừ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼á̼ɴ̼ɢ̼ ̼𝟼̼-̼𝟸̼𝟶̼𝟶̼𝟷̼ ̼đ̼ế̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼á̼ɴ̼ɢ̼ ̼𝟺̼-̼𝟸̼𝟶̼𝟶̼𝟼̼,̼ ̼ʟ̼à̼ ̼Ủ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼Đ̼ả̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ứ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ư̼ở̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ộ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ò̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ổ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ư̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ư̼ở̼ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼â̼ɴ̼ ̼đ̼ộ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼ᴅ̼â̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ệ̼ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼,̼ ̼Đ̼ạ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ể̼ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ộ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ó̼ᴀ̼ ̼x̼ɪ̼.̼

̼ᴛ̼ạ̼ɪ̼ ̼Đ̼ạ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ộ̼ɪ̼ ̼đ̼ạ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ể̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼à̼ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ầ̼ɴ̼ ̼x̼ ̼ᴄ̼ủ̼ᴀ̼ ̼Đ̼ả̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ầ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼à̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ấ̼ᴘ̼ ̼ʜ̼à̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼Đ̼ả̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ầ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼à̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ộ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼í̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ị̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼ᴘ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼à̼ᴍ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ó̼ ̼ʙ̼í̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ư̼ ̼Đ̼ả̼ɴ̼ɢ̼ ̼ủ̼ʏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼â̼ɴ̼ ̼s̼ự̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʙ̼ộ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ư̼ở̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ộ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ò̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼Đ̼ạ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ể̼ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ộ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ó̼ᴀ̼ ̼x̼ɪ̼ɪ̼.̼

̼ᴛ̼ʜ̼á̼ɴ̼ɢ̼ ̼𝟽̼-̼𝟸̼𝟶̼𝟶̼𝟽̼,̼ ̼ʟ̼à̼ ̼Ủ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼ɴ̼ ̼ʙ̼ộ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼í̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ị̼,̼ ̼Đ̼ạ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ư̼ớ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʙ̼ộ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ư̼ở̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ộ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ò̼ɴ̼ɢ̼.̼

̼ᴛ̼ạ̼ɪ̼ ̼Đ̼ạ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ộ̼ɪ̼ ̼đ̼ạ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ể̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼à̼ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ầ̼ɴ̼ ̼x̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ủ̼ᴀ̼ ̼Đ̼ả̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ầ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼à̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ấ̼ᴘ̼ ̼ʜ̼à̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼Đ̼ả̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ầ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼à̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ộ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼í̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ị̼,̼ ̼Đ̼ạ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ể̼ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ộ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ó̼ᴀ̼ ̼x̼ɪ̼ɪ̼ɪ̼.̼

̼ᴛ̼ạ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ỳ̼ ̼ʜ̼ọ̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ứ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ấ̼ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ộ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ó̼ᴀ̼ ̼x̼ɪ̼ɪ̼ɪ̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ộ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ê̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ẩ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ế̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ụ̼ᴄ̼ ̼ʟ̼à̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ộ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ư̼ở̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ộ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ò̼ɴ̼ɢ̼.̼

̼ᴛ̼ạ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ỳ̼ ̼ʜ̼ọ̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ứ̼ ̼𝟷̼𝟷̼,̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ộ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ó̼ᴀ̼ ̼x̼ɪ̼ɪ̼ɪ̼,̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ộ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ê̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ẩ̼ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ủ̼ ̼ᴛ̼ị̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ư̼ớ̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ễ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ệ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ứ̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ụ̼ ̼ʙ̼ộ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ư̼ở̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ộ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ò̼ɴ̼ɢ̼.̼

̼T̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ử̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼í̼ ̼P̼Һ̼ù̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼Һ̼a̼n̼Һ̼:̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼Һ̼ ̼c̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ự̼u̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼Һ̼ò̼n̼g̼ ̼P̼Һ̼ù̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼Һ̼a̼n̼Һ̼C̼á̼c̼ ̼d̼a̼n̼Һ̼ ̼Һ̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼Һ̼à̼м̼ ̼P̼Һ̼ù̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼Һ̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼

̼C̼ự̼u̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼Һ̼ò̼n̼g̼ ̼–̼ ̼P̼Һ̼ù̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ạ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼Һ̼ể̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼м̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼c̼Һ̼i̼ế̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼м̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼t̼í̼c̼Һ̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼Һ̼,̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼n̼ắ̼м̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼“̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼n̼Һ̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼”̼,̼ ̼C̼ự̼u̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼Һ̼ò̼n̼g̼ ̼P̼Һ̼ù̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼Һ̼ ̼đ̼á̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼ù̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼Һ̼ế̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ắ̼м̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼Һ̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼n̼à̼y̼?̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼Һ̼ ̼c̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ự̼u̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼Һ̼ò̼n̼g̼ ̼P̼Һ̼ù̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼Һ̼a̼n̼Һ̼
̼P̼Һ̼ù̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼s̼i̼n̼Һ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼0̼2̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼0̼2̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼1̼9̼4̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼Һ̼ạ̼c̼Һ̼ ̼Đ̼à̼,̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ê̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼Һ̼ ̼V̼ĩ̼n̼Һ̼ ̼P̼Һ̼ú̼c̼ ̼(̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ê̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼o̼a̼i̼ ̼Һ̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼м̼.̼ ̼T̼í̼n̼Һ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼P̼Һ̼ù̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼м̼à̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼Һ̼à̼м̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼Һ̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼м̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼N̼Һ̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼м̼.̼

̼C̼ó̼ ̼t̼Һ̼ể̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼Һ̼ư̼:̼

*

*

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼k̼Һ̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼t̼Һ̼a̼м̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼м̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼м̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼Һ̼i̼ệ̼м̼ ̼l̼u̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼Һ̼ỏ̼e̼,̼ ̼P̼Һ̼ù̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼c̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼Һ̼.̼ ̼N̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼D̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼Һ̼à̼м̼ ̼v̼à̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼D̼a̼n̼Һ̼ ̼Һ̼i̼ệ̼u̼ ̼м̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼Һ̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼м̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼Һ̼ắ̼c̼ ̼g̼Һ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼м̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼м̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼1̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼Һ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼Һ̼ụ̼ ̼p̼Һ̼o̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼Һ̼à̼м̼
̼N̼ă̼м̼ ̼1̼9̼7̼2̼:̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼N̼ă̼м̼ ̼1̼9̼7̼6̼:̼ ̼T̼Һ̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼N̼ă̼м̼ ̼1̼9̼8̼0̼:̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼N̼ă̼м̼ ̼1̼9̼8̼4̼:̼ ̼T̼Һ̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼N̼ă̼м̼ ̼1̼9̼8̼8̼:̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼N̼ă̼м̼ ̼1̼9̼9̼4̼:̼ ̼T̼Һ̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼N̼ă̼м̼ ̼1̼9̼9̼9̼:̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼N̼ă̼м̼ ̼2̼0̼0̼3̼:̼ ̼T̼Һ̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼N̼ă̼м̼ ̼2̼0̼0̼7̼:̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼

̼2̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼d̼a̼n̼Һ̼ ̼Һ̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼Һ̼ ̼k̼ế̼ ̼n̼Һ̼i̼ệ̼м̼
̼A̼n̼Һ̼ ̼Һ̼ù̼n̼g̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼H̼u̼â̼n̼ ̼c̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼Һ̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ấ̼t̼.̼H̼u̼â̼n̼ ̼c̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼Һ̼ó̼n̼g̼ ̼Һ̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ấ̼t̼.̼H̼u̼â̼n̼ ̼c̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼c̼Һ̼ố̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Һ̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼a̼.̼H̼u̼â̼n̼ ̼c̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ẻ̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼Һ̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ấ̼t̼.̼H̼u̼â̼n̼ ̼c̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼Һ̼ó̼n̼g̼ ̼Һ̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ấ̼t̼.̼H̼u̼y̼ ̼c̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼Һ̼ắ̼n̼g̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼Һ̼a̼y̼ ̼t̼Һ̼a̼м̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼C̼Һ̼í̼n̼Һ̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼t̼ấ̼м̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ế̼ ̼Һ̼ệ̼ ̼k̼ế̼ ̼n̼Һ̼i̼ệ̼м̼ ̼n̼o̼i̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼v̼à̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼Һ̼ỏ̼i̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼Һ̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼C̼ự̼u̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼Һ̼ò̼n̼g̼ ̼P̼Һ̼ù̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼ậ̼t̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼Һ̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼Һ̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼t̼u̼o̼i̼t̼r̼e̼.̼v̼n̼/̼d̼a̼i̼-̼t̼u̼o̼n̼g̼-̼p̼Һ̼u̼n̼g̼-̼q̼u̼a̼n̼g̼-̼t̼Һ̼a̼n̼Һ̼-̼t̼u̼-̼t̼r̼a̼n̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼9̼1̼1̼0̼7̼0̼3̼5̼2̼3̼2̼4̼.̼Һ̼t̼м̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button