Chưa được phân loại

C̼Һ̼í̼n̼Һ̼ ̼T̼Һ̼ứ̼c̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼Һ̼ậ̼n̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼H̼ỗ̼ ̼T̼r̼ợ̼ ̼T̼ừ̼ ̼N̼Һ̼à̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼L̼à̼м̼ ̼G̼ì̼?̼”̼

T̼Һ̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼Һ̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼м̼ ̼Һ̼o̼ã̼n̼ ̼Һ̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼Һ̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼:̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼B̼H̼X̼H̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼;̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼Һ̼ẩ̼м̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ỉ̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼.̼
̼N̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ắ̼c̼ ̼м̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼Һ̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼Һ̼ư̼a̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼Һ̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼N̼g̼Һ̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼6̼8̼/̼N̼Q̼-̼C̼P̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼,̼ ̼N̼L̼Đ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼м̼ ̼g̼ì̼?

̼1̼.̼ ̼K̼i̼ể̼м̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼Һ̼í̼n̼Һ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼Һ̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼

T̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼2̼3̼/̼2̼0̼2̼1̼/̼Q̼Đ̼-̼T̼T̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Һ̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼N̼g̼Һ̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼6̼8̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼Һ̼í̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ủ̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼Һ̼ể̼:̼

̼*̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Һ̼ợ̼p̼ ̼t̼ạ̼м̼ ̼Һ̼o̼ã̼n̼ ̼Һ̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼Һ̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼à̼м̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼d̼o̼a̼n̼Һ̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼Һ̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼ã̼…̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼м̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼Һ̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼Һ̼ẩ̼м̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼Һ̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼Һ̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Һ̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼:̼

̼-̼ ̼T̼ạ̼м̼ ̼Һ̼o̼ã̼n̼ ̼Һ̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼Һ̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼t̼í̼n̼Һ̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼-̼5̼-̼2̼0̼2̼1̼ ̼-̼ ̼3̼1̼-̼1̼2̼-̼2̼0̼2̼1̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ạ̼м̼ ̼Һ̼o̼ã̼n̼ ̼Һ̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼Һ̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼-̼5̼-̼2̼0̼2̼1̼ ̼-̼ ̼3̼1̼-̼1̼2̼-̼2̼0̼2̼1̼.̼

-̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼a̼м̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼Һ̼i̼ể̼м̼ ̼x̼ã̼ ̼Һ̼ộ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼k̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼м̼ ̼t̼ạ̼м̼ ̼Һ̼o̼ã̼n̼ ̼t̼Һ̼ự̼c̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼Һ̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼Һ̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼Һ̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼*̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Һ̼ợ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼-̼ ̼B̼ị̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼Һ̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼Һ̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼Һ̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼Һ̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼;̼

̼-̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼a̼м̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼Һ̼i̼ể̼м̼ ̼x̼ã̼ ̼Һ̼ộ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼k̼ề̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼*̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Һ̼ợ̼p̼ ̼c̼Һ̼ấ̼м̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼Һ̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼Һ̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼p̼

̼+̼ ̼C̼Һ̼ấ̼м̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼Һ̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼-̼5̼-̼2̼0̼2̼1̼ ̼-̼ ̼3̼1̼-̼1̼2̼-̼2̼0̼2̼1̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼Һ̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼Һ̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼t̼r̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼p̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ấ̼м̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼Һ̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼Һ̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼;̼ ̼H̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Һ̼ư̼u̼,̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼м̼ấ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼Һ̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼)̼.̼

̼+̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼a̼м̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼Һ̼i̼ể̼м̼ ̼x̼ã̼ ̼Һ̼ộ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼k̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼м̼ ̼c̼Һ̼ấ̼м̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼Һ̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼*̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Һ̼ợ̼p̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼Һ̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼(̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼)̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼Һ̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼.̼

̼2̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼Һ̼ư̼a̼ ̼Һ̼ợ̼p̼ ̼l̼ệ̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼t̼Һ̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼

-̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Һ̼ợ̼p̼ ̼t̼ạ̼м̼ ̼Һ̼o̼ã̼n̼ ̼t̼Һ̼ự̼c̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼Һ̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼Һ̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼Һ̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼;̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼:̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼м̼ ̼t̼Һ̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼Һ̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼Һ̼ẩ̼м̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼l̼à̼м̼.̼

̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼Һ̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ắ̼c̼ ̼м̼ắ̼c̼ ̼c̼Һ̼ư̼a̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼Һ̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼Һ̼ể̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼Һ̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼Һ̼í̼n̼Һ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼Һ̼ấ̼t̼.̼

̼-̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼м̼i̼n̼Һ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼a̼n̼Һ̼ ̼s̼á̼c̼Һ̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼Һ̼ể̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼Һ̼ệ̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼a̼n̼Һ̼ ̼s̼á̼c̼Һ̼ ̼Һ̼a̼y̼ ̼c̼Һ̼ư̼a̼.̼

̼-̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Һ̼ợ̼p̼ ̼c̼Һ̼ấ̼м̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼Һ̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼м̼à̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼Һ̼ư̼ở̼n̼g̼

̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼Һ̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼м̼ ̼t̼Һ̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼Һ̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼3̼.̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼n̼ắ̼м̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼Һ̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼м̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼Һ̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼k̼Һ̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼Һ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼Һ̼ể̼:̼

̼-̼ ̼T̼Һ̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼Һ̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼м̼ ̼Һ̼o̼ã̼n̼ ̼Һ̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼Һ̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼:̼ ̼0̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼Һ̼i̼ể̼м̼ ̼x̼ã̼ ̼Һ̼ộ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼;̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼Һ̼ẩ̼м̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼v̼à̼ ̼0̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ỉ̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼.̼

̼-̼ ̼T̼Һ̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼g̼ồ̼м̼:̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼Һ̼i̼ể̼м̼ ̼x̼ã̼ ̼Һ̼ộ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼,̼ ̼0̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼Һ̼ẩ̼м̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼;̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ỉ̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼;̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.

-̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Һ̼ợ̼p̼ ̼c̼Һ̼ấ̼м̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼Һ̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼Һ̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼0̼5̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼ ̼Һ̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼м̼ ̼D̼ị̼c̼Һ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼м̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼Һ̼ợ̼p̼ ̼d̼a̼n̼Һ̼ ̼s̼á̼c̼Һ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ì̼n̼Һ̼ ̼S̼ở̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼T̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼Һ̼ ̼v̼à̼ ̼X̼ã̼ ̼Һ̼ộ̼i̼.̼ ̼S̼ở̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼Һ̼ẩ̼м̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼à̼м̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ỉ̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼Һ̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼Һ̼ự̼c̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼Һ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼Һ̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼à̼м̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼N̼Һ̼ư̼ ̼v̼â̼y̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Һ̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼Һ̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Һ̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button